Regulamin Festiwalu Pieśni Patriotycznej

Regulamin XIII Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Pieśń Ojczyzny Pełna”, Kock 2017

                                                                                               

§1. Organizator

Organizatorem XIII Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Pieśń Ojczyzny Pełna”, zwanego dalej Festiwalem, jest Dom Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Kocku, zwany dalej Organizatorem.

§2. Czas i miejsce

a. Festiwal jest imprezą cykliczną odbywającą się w Kocku w ramach rocznicowych uroczystości upamiętniających bitwę Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga.

b. W roku bieżącym Festiwal odbędzie się 26 września (przesłuchania konkursowe) i 30 września (koncert laureatów).

c. Przesłuchania konkursowe odbędą się we wtorek 26 września od 10:00 w Domu Kultury (ul. Apteczna 4).

d. Koncert Laureatów odbędzie się w sobotę 30 września (o miejscu i godzinie rozpoczęcia koncertu poinformujemy laureatów po przesłuchaniach konkursowych).

§3 Cele i zadania

a. Edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni, utrwalanie najczęściej wykonywanych i popularyzacja nowych utworów o treści patriotycznej, jak również ukazujących piękno naszej Ojczyzny, zwyczaje i tradycje.

b. Kształtowanie postaw patriotyczno-obywatelskich wśród dzieci i młodzieży.

c. Pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji niepodległościowej i Kleebergowskiej.

d. Poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego w wykonywaniu pieśni narodowych i patriotycznych.

e. Upamiętnienie postaci gen. Franciszka Kleeberga.

§4. Założenia programowe

a. Część konkursowa Festiwalu zostanie przeprowadzona w trzech kategoriach:

1. soliści – klasy 1-3 szkoły podstawowej i młodsi

2. soliści – klasy 4-7 szkoły podstawowej

3. soliści – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

b. Uczestnicy Festiwalu wykonują JEDEN utwór.

c. Repertuar:

1. Utwory tradycyjne, historyczne.

2. Utwory nowe, w tym również autorskie.

3. Utwory znane, z nową, własną interpretacją.

§5. Główne kryteria oceny

a. Dobór repertuaru – treść i charakter zgodne z założeniami Regulaminu.

b. Wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika.

c. Muzykalność i warunki głosowe wykonawców (emisja, dykcja, intonacja).

d. Interpretacja utworów (inscenizacja ruchowa, estetyka i ogólny wyraz artystyczny).

§6. Nagrody

a. Główną nagrodą Festiwalu jest GRAND PRIX przyznawane niezależnie od kategorii (dyplom, statuetka i nagroda rzeczowa).

b. W poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy. Nagrody przyznaje jury Festiwalu powołane przez Organizatora.

§7. Postanowienia końcowe

a. Organizator Festiwalu zapewnia nagłośnienie.

b. Zgłoszenie należy przesłać do 22 września 2017 r. pocztą lub pocztą email.

c. Uczestnicy Festiwalu przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki delegującej.

d. Uczestnicy Festiwalu zgłaszają się na przesłuchania konkursowe we wtorek 26 września 2017 r. do 9:30.

 

E-mail: domkultury.kock@wp.pl (w temacie maila: XIII Festiwal Pieśni Patriotycznej – zgłoszenie)

Dom Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej

21-150 Kock, ul. Apteczna 4

tel. (81) 859 11 10, 501 699 518 (dyrektor Adam Świć)

 

 

XIII Festiwal Pieśni Patriotycznej w Kocku – „PIEŚŃ OJCZYZNY PEŁNA”

Kock, 26 września 2017 r.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

1.     Imię i nazwisko wykonawcy, wiek, szkoła, klasa

..............................................................................................………......

 

2.     Nazwa i adres placówki patronującej wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3.     Opiekun artystyczny (imię i nazwisko, kontakt telefoniczny)

……………………………………………………………………………

 

4.     Rodzaj akompaniamentu (wymagania techniczne)

……………………………………………………………………………

 

5.     Repertuar (tytuł, kompozytor, autor tekstu)

…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

 

 

 

…………………………………..

Podpis uczestnika lub opiekuna

 

 

 

…………………………………..

 

Pieczęć placówki patronującej


Licznik odwiedzin: 107101