GMINNY KONKURS PLASTYCZNY: „BEZPIECZNY INTERNET”

ORGANIZATOR: Dom Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej

REGULAMIN:

Celem konkursu jest promocja utalentowanych dzieci, rozbudzenie twórczej aktywności, rozwijanie wrażliwości artystycznej, wymiana doświadczeń estetycznych oraz metodycznych.

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych

2. Uczestnicy wykonują pracę pt. ,,Bezpieczny Internet”” – format prac A4 lub A3.

3. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, ceramika – płaskorzeźba i in.)

4. Prace należy dostarczyć w terminie do 28 lutego 2020 r. na adres: Dom Kultury w Kocku, ul. Apteczna 4, 21-150 Kock

5. Prace konkursowe powinny być opisane na odwrocie według wzoru: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, wiek, placówka i jej adres, telefon, imię i nazwisko opiekuna artystycznego.

6. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia (załącznik nr 1).

7. Organizator nie odsyła prac. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania oraz przetwarzania prac na potrzeby konkursu i wystaw we wszystkich publikacjach i prezentacjach medialnych.

9. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 29.08.2019r. (Dz.U. z 1997r. nr 133,poz.883).

10. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie konkursu.

11. Oceny dokona jury powołane przez organizatora, przyznając:

 - I miejsce - Darmowe uczestnictwo w zajęciach z robotyki/programowania dla dzieci od marca do końca roku szkolnego 2019/2020

- II, III miejsce (nagrody rzeczowe)

 - wyróżnienia (dyplomy)

12. O terminie uroczystego podsumowania konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

13. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pieczęć szkoły

 

 

„BEZPIECZNY INTERNET”

Gminny konkurs plastyczny

Organizator: Dom Kultury w Kocku

 

Karta Zgłoszenia

 

1. Imię i nazwisko autora pracy:..........................................................................

2. Wiek uczestnika: ...........

3. Klasa: ........

4. Adres szkoły/placówki: ..................................................................................

5. Telefon i adres e-mail szkoły/placówki:

................................................................................................................

6. Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu (jeśli uczeń współpracował z nauczycielem): .......................................................................................

7. Nr telefonu rodziców/opiekunów prawnych uczestnika konkursu: ............................

 

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.

 

 

                                                                                                                                               ............................................

                                                                                                                     Podpis rodzica/opiekuna/pełnoletniego uczestnika

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz publikację danych osobowych

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu. Zgadzam się na użycie wizerunku i danych osobowych uczestnika w celach promocyjnych.

2. Wyrażam zgodę na wszelkie formy publikacji wyników konkursu oraz treści nadesłanej pracy. W szczególności wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika konkursu na liście laureatów, która zostanie umieszczona na stronie internetowej, na facebooku Domu Kultury w Kocku

 

                                                                                                                        ................................................................

                                                                                                                   Podpis rodzica/opiekuna/pełnoletniego uczestnika

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana i dziecka danych osobowych jest Dom Kultury w Kocku ul. Apteczna 4 21-150  Kock

2. Dane osobowe Pani /Pana i dziecka przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z konkursem i nie będą udostępniane innym odbiorcom chyba, że udostępnienie danych będzie wynikać z innych przepisów prawa. Podstawą prawną jest zgoda,

3. Posiada Pan/Pani prawo do żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Niemniej jednak odwołanie zgody jest jednoznaczne z brakiem możliwości brania udziału w rekrutacji i tym samym przyjęciem dziecka do placówki,

4. Podanie danych osobowych Domu Kultury w Kocku jest dobrowolne,

5. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwała wyłącznie organizatorom konkursu,

6. Zgoda wyrażona jest do czasu jej odwołania.

7. Przysługuje Pani/Panu możliwość skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Robert Karlik ,e-mail robert.karlik@onet.eu

 

                                                                                                               ............................... ......................................

                                                      (miejscowość, data) ( czytelny podpis rodzica / opiekuna lub kandydata pełnoletniego)


Licznik odwiedzin: 156449